Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Urząd Miejski w Karpaczu
Herb Urząd Miejski w Karpaczu

Wtorek 20.02.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Nowe zasady odbioru odpadów komunalnych

Nowe zasady segregacji odpadów na terenie Gminy Karpacz

Na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów oraz uchwały nr XXXVI/341/17 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Karpacz od dnia 1 lipca 2017 r. osoby, które zadeklarowały segregację odpadów mają obowiązek segregowania na terenie nieruchomości następujących frakcji odpadów: papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, odpady ulegające biodegradadacji oraz odpady zmieszane (pozostałości z sortowania odpadów).

Właściciele lub zarządcy nieruchomości do 1 lipca 2017 mają obowiązek wyposażyć nieruchomości:

  • w zabudowie jednorodzinnej w worki lub pojemniki do segregacji odpadów;
  • w zabudowie wielorodzinnej oraz na terenach nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne w pojemniki do segregacji odpadów.

Minimalna pojemność stosowanych worków i pojemników:

  • pojemniki 110 l;
  • worki 120 l.

Do selektywnej zbiórki stosuje się worki i pojemniki koloru:

  • niebieskiego na papier, tekturę, odpady opakowaniowe z papieru i tektur;
  • zielonego na szkło, odpady opakowaniowe ze szkła;
  • żółtego na metale, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe z metali, tworzyw sztucznych i wielomateriałowe;
  • brązowego na odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów.

Do gromadzenia odpadów zmieszanych stosuje się pojemniki koloru czarnego lub w innym kolorze oznaczonym napisem „ZMIESZANE”.

UWAGA!

Pojemniki stosowane do tej pory na frakcję biodegradowalną i szkło, nieodpowiadające powyższej kolorystyce należy do 1 stycznia 2018 r. oznaczyć  odpowiednim napisem - „BIO”, „SZKŁO”, natomiast do 1 lipca 2022 r. należy wymienić pojemniki na zgodne z kolorystyką. Pojemniki i worki na odpady komunalne należy wystawić w dniu odbioru na chodnik lub drogę przed wejściem, wjazdem na teren nieruchomości, w przypadku braku bezpośredniego dojazdu do miejsca gromadzenia odpadów.

Worki do segregacji odpadów można nabyć w siedzibie Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Karpaczu - ul. Obrońców Pokoju 2 A.. Mieszkańcy mogą przekazać nieodpłatnie: przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odzież, tekstylia, odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości 100 kg/mieszkańca/rok do PSZOK w Ścięgnach-Kostrzycy, na terenie Karkonoskiego Centrum Gospodarki Odpadami Sp. z o.o.

PSZOK jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 6.00 – 18.00.

Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Więcej informacji udziela Urząd Miejski w Karpaczu, ul. Konstytucji 3 Maja 54, 58-540 Karpacz:

  • tel. 75 76 19 662,
  • tel. 75 76 19 722.

Informujemy, że do obowiązków właściciela nieruchomości należy uiszczanie, do 10 każdego miesiąca, począwszy od lipca 2013r., opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów wynikających z deklaracji, na indywidualny rachunek bankowy.

Stawki opłat wynikają z przyjętej uchwały nr VII/45/15 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za pojemniki o określonej pojemności. 


Do pobrania:

Ulotka informacyjna

Harmonogram odbioru odpadów segregowanych z terenu Gminy Karpacz w okresie 01.11..2017 - 31.03.2018

Wykaz gniazd selektywnej zbiórki oraz harmonogram opróżniania


Deklaracje:

WAŻNE!!! Przed wypełnianiem formularza, należy go najpierw zapisać na dysku komputera. Przed wysłaniem proszę sprawdzić czy w formularzu są zapisane dane! 

Deklaracje po 01.04.2015

DO – 1 DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI – nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

DO – 2 DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI – nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

Wysłanie deklaracji przez platformę ePUAP (WYMAGANY PODPIS KWALIFIKOWANY LUB PROFIL ZAUFANY) 


Podstawa prawna:

Uchwała Nr VII/41/15 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Uchwała Nr VII/43/15 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

Uchwała Nr VII/44/15 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr VII/45/15 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki tej opłaty oraz opłaty za pojemniki o określonej pojemności

Uchwała Nr XXXVI/341/17 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Karpacz. OPUBLIKOWANO W DZIENNIKU URZĘDOWYM WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO (rocznik 2017, poz. 2666)

Uchwała Nr XXXVI/342/17 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów na terenie Gminy Karpacz. OPUBLIKOWANO W DZIENNIKU URZĘDOWYM WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO (rocznik 2017, poz. 2667)

 

Wypełnione deklaracje należy złożyć w Kancelarii Urzędu lub przesłać pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Karpaczu, ul. Konstytucji 3 Maja 54, 58-540 Karpacz. W razie powstania jakichkolwiek wątpliwości i pytań zapraszamy do Urzędu Miejskiego, Referatu Wymiaru i Kontroli Podatkowej, pok. nr 4, tel. 75 76 19 722, w godzinach urzędowania..Deklaracje w formie papierowej pobrać można również w siedzibie Urzędu Miejskiego w Karpaczu. 

 


 
 
ilość odwiedzin: 2880020

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X